QUÉT “SCAN”

Chương này mô tả các chức năng và hoạt động của máy quét sử dụng thường xuyên. Để biết thông tin không bao gồm trong chương này, hãy xem quét @ trên đĩa CD-ROM được cung cấp.

THỦ TỤC CƠ BẢN KHI SỬ DỤNG QUÉT ĐẾN THƯ MỤC

Quan trọng:

Trước khi thực hiện thủ tục này, hãy tham khảo “Chuẩn bị gửi bằng cách quét vào thư mục“, quét và xác nhận các chi tiết của máy tính đích. Cũng tham khảo “Đăng ký thư mục“, kết nối cài đặt máy / hệ thống và đăng ký địa chỉ của máy tính đích đến sổ địa chỉ.

 1. Nhấn phím [Home] ở phía trên cùng bên trái của bảng điều khiển, và nhấn biểu tượng [Scanner] trên màn hình [Home].

 1. Đảm bảo rằng không có cài đặt trước đó.

Nếu cài đặt trước đó vẫn còn, bấm phím [Reset].

 1. Nhấn tab [thư mục].

 1. Đặt bản gốc.
 2. Nếu cần thiết, chỉ định các cài đặt quét theo bản gốc để được quét.

Ví dụ: Quét tài liệu trong chế độ màu / song song, và tiết kiệm dưới dạng tệp PDF.

 1. Chỉ định điểm đến.

Bạn có thể chỉ định nhiều điểm đến

 1. Nhấn phím [Bắt đầu].

Tạo thư mục dùng chung trên máy tính chạy Windows/ Xác nhận thông tin máy tính

Các quy trình sau giải thích cách tạo thư mục dùng chung trên máy tính chạy Windows và cách xác nhận thông tin của máy tính. Trong các ví dụ này, Windows 7 Ultimate là hệ điều hành và máy tính là một thành viên trong miền mạng. Ghi lại thông tin đã xác nhận.

Bước 1: Xác nhận tên người dùng và tên máy tính

Xác nhận tên người dùng và tên của máy tính mà bạn sẽ gửi tài liệu đã quét đến.

 1. Trên menu [Bắt đầu], trỏ chuột vào [Tất cả chương trình], sau đó đến [Phụ kiện], rồi nhấp vào [Dấu nhắc lệnh].
 2. Nhập lệnh “ipconfig / all”, rồi nhấn phím [Enter].
 3. Xác nhận tên của máy tính.

Tên của máy tính được hiển thị trong [Tên máy chủ].

Bạn cũng có thể xác nhận địa chỉ IPV4. Địa chỉ hiển thị trong [Địa chỉ IPV4] là địa chỉ IPV4 của máy tính.

 1. Tiếp theo, nhập lệnh “set user”, rồi nhấn phím [Enter]. (Đảm bảo đặt khoảng trắng giữa “set” và “user”.)
 2. Xác nhận tên người dùng.

Tên người dùng được hiển thị trong [USERNAME].

Bước 2: Tạo thư mục chia sẻ trên máy tính chạy Microsoft Windows

Cregte một thư mục đích được chia sẻ trong Windows và cho phép chia sẻ. Trong quy trình sau, máy tính đang chạy Windows 7 Ultimate và tham gia vào một miền được sử dụng làm ví dụ.

Quan trọng

 • Bạn phải đăng nhập với tư cách thành viên nhóm Quản trị viên để tạo một thư mục chia sẻ.
 • Nếu Evervone “được chọn ở bước 6, thư mục chia sẻ đã tạo sẽ có thể truy cập được bởi tất cả người dùng. Đây là một rủi ro bảo mật, vì vậy chúng tôi khuyên bạn chỉ nên cấp quyền truy cập cho những người dùng cụ thể. Sử dụng quy trình sau để xóa” Mọi người “và chỉ định quyền truy cập của người dùng.
 1. Tạo một thư mục, giống như cách bạn tạo một thư mục bình thường, ở vị trí bạn chọn trên máy tính.
 2. Nhấp chuột phải vào thư mục, sau đó nhấp vào [Thuộc tính].

Khi sử dụng Windows XP, phải -nhấp vào thư mục, sau đó nhấp vào [Chia sẻ và Bảo mật.

 1. Trên tab [Chia sẻ], chọn [Chia sẻ Nâng cao …].

Khi sử dụng Windows XP, trên tab [Chia sẻ], chọn [Chia sẻ thư mục này].

Tiếp tục đến bước 5.

 1. Chọn hộp kiểm [Chia sẻ thư mục này]
 2. Nhấp vào [Quyền]
 3. Trong danh sách [Tên nhóm hoặc tên người dùng:], chọn “Mọi người”, rồi nhấp vào [Xóa].
 4. Nhấp vào [Thêm …]
 5. Trong cửa sổ [Chọn người dùng hoặc nhóm], nhấp vào [Nâng cao …]
 6. Chỉ định một hoặc nhiều loại đối tượng, chọn vị trí, rồi nhấp vào [Tìm ngay].
 7. Từ danh sách kết quả, chọn nhóm và người dùng bạn muốn cấp quyền truy cập, sau đó nhấp vào [OK].
 8. Trong cửa sổ [Chọn người dùng hoặc nhóm], nhấp vào [OK].
 9. Trong danh sách [Nhóm hoặc tên người dùng:], hãy chọn một nhóm hoặc người dùng, sau đó, trong cột [Cho phép] của danh sách quyền, hãy chọn hộp kiểm [Kiểm soát hoàn toàn] hoặc [Thay đổi].

Định cấu hình quyền truy cập cho từng nhóm và người dùng.

 1. Nhấp vào [OK].

Bước 3: Chỉ định đặc quyền truy cập cho thư mục chia sẻ đã tạo

Nếu bạn muốn chỉ định đặc quyền truy cập cho thư mục đã tạo để cho phép người dùng hoặc nhóm khác truy cập vào thư mục, hãy cấu hình thư mục như sau:

 1. Nhấp chuột phải vào thư mục đã tạo ở bước 2 , sau đó nhấp vào [Thuộc tính].
 2. Trên tab [Bảo mật], chọn [Chỉnh sửa ..].
 3. Nhấp vào [Thêm …].
 4. Trong cửa sổ [Chọn người dùng hoặc nhóm], nhấp vào [Nâng cao …].
 5. Chỉ định một hoặc nhiều loại đối tượng, chọn một vị trí, sau đó nhấp vào [Tìm ngay].
 6. Từ danh sách kết quả, chọn nhóm và người dùng bạn muốn cấp quyền truy cập, sau đó nhấp vào [OK].
 7. Trong cửa sổ [Chọn người dùng hoặc nhóm], nhấp vào [OK].
 8. Trong danh sách [Nhóm hoặc tên người dùng:], hãy chọn một nhóm hoặc người dùng, sau đó, trong cột [Cho phép] của danh sách quyền, hãy chọn hộp kiểm [Kiểm soát hoàn toàn] hoặc [Thay đổi].
 9. Nhấn [OK] hai lần.

Đăng ký Thư mục SMB

 1. Nhấn phím [Công cụ người dùng / Bộ đếm].
 2. Nhấn [Sổ Địa chỉ Mangmnt].
 3. Kiểm tra xem [Chương trình/ Thay đổi] đã được chọn.
 4. Nhấn [Chương trình mới].
 5. Nhấn [Thay đổi] trong “Tên”.

Màn hình nhập tên xuất hiện.

 1. Nhập tên, rồi nhấn [OK].
 2. Nhấn phím để phân loại bạn muốn sử dụng trong “Chọn tiêu đề”.

Các phím bạn có thể chọn như sau:

Bạn có thể chọn [Thường xuyên] và thêm một khóa cho mỗi tiêu đề.

 1. Nhấn [Auth. Thông tin], rồi nhấn [Tiếp theo].

 1. Nhấn [Chỉ định xác thực khác. Thông tin], ở bên phải của “xác thực thư mục”

Khi [Không chỉ định] được chọn, Tên người dùng SMB và Mật khẩu SMB mà bạn đã chỉ định trong [Tên người dùng / Mật khẩu mặc định (Gửi)] của cài đặt Truyền tệp sẽ được áp dụng.

 1. Nhấn [Thay đổi] trong “Tên người dùng đăng nhập”.
 2. Nhập tên người dùng đăng nhập của máy tính đích, rồi nhấn [OK].
 3. Nhấn [Thay đổi] trong “Mật khẩu đăng nhập”.
 4. Nhập mật khẩu của máy tính đích, rồi nhấn [OK].
 5. Nhập lại mật khẩu để xác nhận, rồi nhấn [OK].
 6. Nhấn [Thư mục].
 7. Kiểm tra xem [SMB] đã được chọn chưa.

 1. Nhấn [Change] hoặc [Duyệt mạng], rồi chỉ định thư mục.

Để chỉ định một thư mục, bạn có thể nhập đường dẫn theo cách thủ công hoặc định vị thư mục bằng cách duyệt qua mạng.

 1. Nhấn [Kiểm tra kết nối] để kiểm tra đường dẫn đã được đặt đúng chưa.
 2. Nhấn [Thoát].

Nếu kiểm tra kết nối không thành công, hãy kiểm tra cài đặt và sau đó thử lại.

 1. Nhấn [OK].
 2. Nhấn [ Thoát].
 3. Nhấn phím [Công cụ người dùng/ Bộ đếm].

Định vị thư mục SMB theo cách thủ công

 1. Nhấn [Enter] trong “Đường dẫn”.
 2. Nhập đường dẫn nơi chứa thư mục.

Ví dụ: nếu tên của máy tính đích là “Người dùng” và tên thư mục là “Chia sẻ“, đường dẫn sẽ là \\ Người dùng \ Chia sẻ.

Nếu mạng không cho phép tự động lấy địa chỉ IP, hãy đưa địa chỉ IP của máy tính đích vào đường dẫn. Ví dụ: nếu địa chỉ IP của máy tính đích là “192.168.0.191” và tên thư mục là “Share“, đường dẫn sẽ là \\ 192.168.0.191 \ Share.

 1. Nhấn [OK].

Nếu định dạng của đường dẫn đã nhập không đúng, một thông báo sẽ xuất hiện. Nhấn [Thoát], rồi nhập lại đường dẫn.

Định vị thư mục SMB bằng cách sử dụng Duyệt mạng

 1. Nhấn [Duyệt mạng].

Các máy khách chia sẻ cùng một mạng với máy sẽ xuất hiện.

Màn hình mạng chỉ liệt kê các máy khách mà bạn được phép truy cập.

 1. Chọn nhóm chứa máy tính đích.
 2. Chọn tên máy tính của máy tính đích.

Các thư mục được chia sẻ dưới nó sẽ xuất hiện.

Bạn có thể nhấn [Lên một cấp độ] để chuyển đổi giữa các cấp độ.

 1. Chọn thư mục bạn muốn đăng ký.
 2. Nhấn [OK].

Xóa thư mục đã đăng ký SMB

 1. Nhấn phím [Công cụ người dùng / Bộ đếm].
 2. Nhấn [Sổ Địa chỉ Mangmnt].
 3. Nhấn [Chương trình/Thay đổi] đã được chọn.
 4. Chọn tên có thư mục bạn muốn xóa.

Bấm phím tên hoặc nhập số đã đăng ký bằng các phím số.

Bạn có thể tìm kiếm theo tên đã đăng ký, mã người dùng, số fax, tên thư mục, địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ IP-Fax.

 1. Nhấn [Thư mục].
 2. Nhấn giao thức hiện chưa được chọn.

Một thông báo xác nhận xuất hiện

 1. Nhấn [Yes].
 2. Nhấn [OK].
 3. Nhấn [Exit].
 4. Nhấn phím [Công cụ người dùng / Bộ đếm].

Nhập đường dẫn đến đích theo cách thủ công

 1. Nhấn [Nhập thủ công].

 1. Nhấn [SMB].
 2. Nhấn [Manual Entry] ở phía bên phải của trường đường dẫn.
 3. Nhập đường dẫn cho thư mục.

Trong đường dẫn ví dụ sau, tên thư mục được chia sẻ là “người dùng” và tên máy tính là “desk01“: //desk01/người dùng”.

 1. Nhấn [OK].
 2. Tùy thuộc vào cài đặt đích, hãy nhập tên người dùng để đăng nhập vào máy tính.

Nhấn [Manual Entry] ở bên phải trường tên người dùng để hiển thị bàn phím mềm.

 1. Tùy thuộc vào cài đặt đích, hãy nhập mật khẩu để đăng nhập vào máy tính.

Nhấn [Manual Entry] để mật khẩu hiển thị bàn phím mềm.

 1. Nhấn [Kiểm tra kết nối].

Kiểm tra kết nối được thực hiện để kiểm tra xem thư mục chia sẻ được chỉ định có tồn tại hay không.

 1. Kiểm tra kết quả kiểm tra kết nối, rồi nhấn [Thoát].
 2. Nhấn [OK].

Việc sở hữu cho mình một máy Photocopy có thể giúp doanh nghiệp giải quyết vô vàn vấn đề trong công việc từ hành chánh , kế toán đến những hợp đồng một cách nhanh và vô cùng hữu ích.

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN GIẢI PHÁP THUÊ MÁY PHOTO tại Quốc Kiệt?

 • Không cần chi phí đầu tư quá lớn để trang bị máy mới (Khi thuê máy, quý khách hàng sẽ tiết kiệm cho mình từ 20 – 30% chi phí so với các dịch vụ bảo trì và sửa chữa phổ biến hiện nay).
 • Không mất chi phí vào nhân lực quản lý máy.
 • Không phải bận tâm về giá mực và linh kiện thay thế
 • Máy chính hãng với chất lượng bản chụp cao.
 • Hướng dẫn sử dụng và chuyển giao kỹ thuật miễn phí cho quý khách hàng.
 • Khi có trục trặc về kỹ thuật, hãy gọi ngay cho Quốc Kiệt, nhân viên của chúng tôi sẽ có mặt ngay trong vòng 1 đến 2 giờ để không làm ảnh hưởng đến công việc của quý khách.

Mọi thắc mắc và những ưu đãi hấp dẫn cho doanh nghiệp mình về dịch vụ cho thuê máy photocopy hãy liên hệ thông qua Hotline 091 859 98 33  để Công ty máy văn phòng Quốc Kiệt chúng tôi có cơ hội san sẽ và cùng đồng hành để mang lại những điều tốt nhất cho Quý doanh nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Giờ mở cửa: 08:00 – 17:00
 • Trụ sở chính: 703/18, TL10, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh 700000
 • Văn phòng: Lầu 1: 480d Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
 • Hotline: 091 859 98 33
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 091 390 09 51
 • Điện thoại: 028 7308 0879
 • Email: quockietcopier@gmail.com
 • Website: https://quockiet.vn

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of