Thông báo được hiển thị khi sử dụng chức năng máy quét

Phần này mô tả các nguyên nhân có thể xảy ra và các giải pháp khả thi cho các thông báo lỗi chính được hiển thị trên máy khách khi sử dụng trình điều khiển TWAIN. Nếu một thông báo không được mô tả ở đây xuất hiện, hãy hành động theo thông báo.

Thông điệp Nguyên nhân Các giải pháp
Bất kỳ Tên Người dùng Đăng nhập, Mật khẩu Đăng nhập hoặc Khóa Mã hóa Trình điều khiển đều không chính xác.” Tên người dùng đăng nhập, mật khẩu đăng nhập hoặc DriverEncryp.Key đã nhập không hợp lệ. Kiểm tra Tên người dùng đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập hoặc DriverEncryp.Key của bạn, sau đó nhập chúng một cách chính xác. Để biết chi tiết về Tên người dùng đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập và DriverEncryp.Key, hãy xem Hướng dẫn bảo mật.
Xác thực thành công. Tuy nhiên, các đặc quyền truy cập cho chức năng máy quét đã bị từ chối.” Tên người dùng đã đăng nhập không có quyền cho chức năng máy quét. Để biết chi tiết về cách đặt quyền, hãy xem Hướng dẫn bảo mật.
Dịch vụ cuộc gọi” “Vui lòng gọi cho đại diện dịch vụ của bạn.” Đã xảy ra lỗi không thể khôi phục trong máy. Liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
Không thể thêm bất kỳ chế độ quét nào nữa.” Đã vượt quá số chế độ quét tối đa có thể đăng ký. Số chế độ tối đa có thể được lưu trữ là 100. Xóa các chế độ không cần thiết.
Không thể kết nối với máy quét. Kiểm tra cài đặt Mặt nạ truy cập mạng trong Công cụ người dùng. Một mặt nạ truy cập được thiết lập. Để biết chi tiết về mặt nạ truy cập, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.
Không thể tìm thấy máy quét” XXX “được sử dụng cho lần quét trước.” YYY “sẽ được sử dụng thay thế.” (“XXX” và “YYY” cho biết tên máy quét.) Công tắc nguồn chính của máy quét đã sử dụng trước đó không được đặt thành “Bật”. Kiểm tra xem công tắc nguồn chính của máy quét được sử dụng cho lần quét trước đó đã được bật chưa.
Không thể tìm thấy máy quét” XXX “được sử dụng cho lần quét trước.” YYY “sẽ được sử dụng thay thế.” (“XXX” và “YYY” cho biết tên máy quét.) Máy không được kết nối với mạng đúng cách. • Kiểm tra xem máy quét đã sử dụng trước đó có được kết nối với mạng đúng cách không.

• Hủy tường lửa cá nhân của máy khách. Để biết thông tin chi tiết về tường lửa, hãy xem Trợ giúp của Windows.

• Sử dụng một ứng dụng như telnet để đảm bảo SNMPV1 hoặc SNMPV2 được đặt làm giao thức của máy. Để biết chi tiết về cách kiểm tra điều này, hãy xem “Bảo trì từ xa bằng telnet“, Kết nối Cài đặt Máy / Hệ thống.

• Chọn máy quét được sử dụng cho lần quét trước.

 “Không thể chỉ định bất kỳ khu vực quét nào nữa.”  Đã vượt quá số vùng quét tối đa có thể đăng ký. Số vùng quét tối đa có thể được lưu trữ là 100. Xóa các vùng quét không cần thiết.
Xóa (các) Nguồn cấp dữ liệu sai trong ADF.” Đã xảy ra sự cố nạp giấy bên trong ADF. • Loại bỏ các tài liệu gốc bị kẹt, sau đó lắp chúng lại.  Để biết chi tiết về cách loại bỏ giấy bị kẹt, hãy xem “Loại bỏ giấy bị kẹt“, Khắc phục sự cố.

• Khi xảy ra nạp nhầm, hãy thay thế các bản gốc bị kẹt.

• Kiểm tra xem bản gốc có phù hợp để quét bằng máy hay không.

Đã xảy ra lỗi giao tiếp trên mạng.”  Đã xảy ra lỗi giao tiếp trên mạng. Kiểm tra xem máy khách có đồng sử dụng giao thức TCP / IP hay không.
Đã xảy ra lỗi trong trình điều khiển máy quét.” Đã xảy ra lỗi trong trình điều khiển. • Kiểm tra xem cáp mạng có được kết nối chính xác với máy khách hay không.

• Kiểm tra xem bo mạch Ethernet của máy tính khách có được Windows nhận dạng chính xác hay không.

• Kiểm tra xem máy khách có thể sử dụng giao thức TCP / IP hay không.

 “Đã xảy ra lỗi trong máy quét.” Các điều kiện quét do ứng dụng chỉ định đã vượt quá phạm vi cài đặt của máy. Kiểm tra xem cài đặt quét được thực hiện với ứng dụng có vượt quá phạm vi cài đặt của máy hay không.
 “Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng trong máy quét.  Đã xảy ra lỗi không thể khôi phục trên máy. Đã xảy ra lỗi không thể khôi phục trong máy.  Liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
Không đủ bộ nhớ. Đóng tất cả các ứng dụng khác, sau đó khởi động lại quá trình quét.” Bộ nhớ không đủ. Đóng tất cả các ứng dụng không cần thiết đang chạy trên máy khách.

• Gỡ cài đặt trình điều khiển TWAIN, rồi cài đặt lại sau khi khởi động lại máy tính.

Không đủ bộ nhớ. Giảm vùng quét.” Bộ nhớ máy quét không đủ. • Đặt lại kích thước quét.

• Giảm độ phân giải.

• Đặt mà không cần nén. Để biết chi tiết về cài đặt, hãy xem Trợ giúp trình điều khiển TWAIN.

Sự cố cũng có thể do các nguyên nhân sau:

• Không thể thực hiện quét nếu các giá trị lớn được đặt cho độ sáng khi sử dụng bán sắc hoặc độ phân giải cao. Để biết chi tiết về mối quan hệ giữa các cài đặt quét, hãy xem “Mối quan hệ giữa độ phân giải và kích thước quét“, Quét.

• Nếu xảy ra sự cố, bạn không thể quét bản gốc. Loại bỏ nguồn cấp dữ liệu sai, và sau đó quét lại bản gốc.

Phiên bản Winsock không hợp lệ. Vui lòng sử dụng phiên bản 1.1 hoặc cao hơn. “  Bạn đang sử dụng không hợp lệ. phiên bản của Winsock. Cài đặt hệ điều hành của máy tính hoặc sao chép Winsock từ đĩa CD-ROM của hệ điều hành.
Không có Mã Người dùng nào được đăng ký. Tham khảo ý kiến ​​quản trị viên hệ thống của bạn. “ Quyền truy cập bị hạn chế với mã người dùng.  Để biết chi tiết về Xác thực Mã Người dùng, hãy xem Hướng dẫn Bảo mật.
Không có phản hồi từ máy quét. “ Máy tính hoặc máy khách không được kết nối với mạng đúng cách. • Kiểm tra xem máy tính hoặc máy khách có được kết nối với mạng đúng cách hay không.

• Tắt tường lửa của máy khách. Để biết chi tiết về tường lửa, hãy xem Trợ giúp Windows.

Không có phản hồi từ máy quét.  Mạng lưới đông đúc. Chờ một lúc rồi thử kết nối lại.
Máy quét đang được sử dụng cho chức năng khác. Vui lòng đợi, “ Một chức năng của máy khác với chức năng Máy quét đang được sử dụng, chẳng hạn như chức năng Máy photocopy. • Chờ một lúc rồi kết nối lại.

• Hủy công việc đang được xử lý. Ví dụ, nhấn [Thoát], rồi nhấn phím [Trang chính]. Tiếp theo, nhấn biểu tượng [Máy photocopy] trên màn hình [Trang chính], rồi nhấn phím [Dừng]. Khi thông báo xuất hiện trên màn hình, hãy làm theo hướng dẫn để hủy công việc.

Máy quét không khả dụng trên thiết bị được chỉ định. “  Không thể sử dụng chức năng máy quét TWAIN trên máy này. Liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
Máy quét không khả dụng. Kiểm tra trạng thái kết nối máy quét. “  Công tắc nguồn chính của máy bị tắt.  Bật công tắc nguồn chính.
Máy quét không khả dụng. Kiểm tra trạng thái kết nối máy quét.  Máy không được kết nối với mạng đúng cách. • Kiểm tra xem máy đã được kết nối với mạng đúng chưa.

• Bỏ chọn chức năng tường lửa cá nhân của máy khách. Để biết chi tiết về tường lửa, hãy xem Trợ giúp Windows.

• Sử dụng một ứng dụng như telnet để đảm bảo SNMPV1 hoặc SNMPV2 được đặt làm giao thức của máy. Để biết chi tiết về cách kiểm tra điều này, hãy xem “Bảo trì từ xa bằng telnet“, Kết nối Cài đặt Máy / Hệ thống.

Máy quét không khả dụng. Kiểm tra trạng thái kết nối máy quét.” Giao tiếp mạng không khả dụng vì không thể lấy địa chỉ IP của máy từ tên máy chủ. Nếu chỉ “IPV6” được đặt thành [Hoạt động], thì địa chỉ IPV6 có thể không được lấy. • Kiểm tra xem tên máy chủ của máy có được chỉ định trong Công cụ kết nối mạng hay không. Đối với trình điều khiển WIA, hãy kiểm tra tab [Kết nối mạng] trong thuộc tính

• Sử dụng Trình theo dõi hình ảnh web để đặt “LLMNR” của “IPv6” thành [Hoạt động].

• Trong Windows XP, không thể lấy địa chỉ IPV6 từ tên hou. Chỉ định địa chỉ IPVA của máy trong Công cụ kết nối mạng.

 “Máy quét chưa sẵn sàng. Hãy kiểm tra máy quét và các tùy chọn.” Nắp ADF đang mở. Kiểm tra xem nắp ADF đã đóng chưa.
Tên đã được sử dụng. Hãy kiểm tra các tên đã đăng ký. Bạn đã cố gắng đăng ký một tên đã được sử dụng.  Sử dụng tên khác.

Việc sở hữu cho mình một máy Photocopy có thể giúp doanh nghiệp giải quyết vô vàn vấn đề trong công việc từ hành chánh , kế toán đến những hợp đồng một cách nhanh và vô cùng hữu ích.

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN GIẢI PHÁP THUÊ MÁY PHOTO tại Quốc Kiệt?

 • Không cần chi phí đầu tư quá lớn để trang bị máy mới (Khi thuê máy, quý khách hàng sẽ tiết kiệm cho mình từ 20 – 30% chi phí so với các dịch vụ bảo trì và sửa chữa phổ biến hiện nay).
 • Không mất chi phí vào nhân lực quản lý máy.
 • Không phải bận tâm về giá mực và linh kiện thay thế
 • Máy chính hãng với chất lượng bản chụp cao.
 • Hướng dẫn sử dụng và chuyển giao kỹ thuật miễn phí cho quý khách hàng.
 • Khi có trục trặc về kỹ thuật, hãy gọi ngay cho Quốc Kiệt, nhân viên của chúng tôi sẽ có mặt ngay trong vòng 1 đến 2 giờ để không làm ảnh hưởng đến công việc của quý khách.

Mọi thắc mắc và những ưu đãi hấp dẫn cho doanh nghiệp mình về dịch vụ cho thuê máy photocopy hãy liên hệ thông qua Hotline 091 859 98 33  để Công ty máy văn phòng Quốc Kiệt chúng tôi có cơ hội san sẽ và cùng đồng hành để mang lại những điều tốt nhất cho Quý doanh nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Giờ mở cửa: 08:00 – 17:00
 • Trụ sở chính: 703/18, TL10, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh 700000
 • Văn phòng: Lầu 1: 480d Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
 • Hotline: 091 859 98 33
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 091 390 09 51
 • Điện thoại: 028 7308 0879
 • Email: quockietcopier@gmail.com
 • Website: https://quockiet.vn

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of